4 lưu ý khi doanh nghiệp đánh giá chênh lệch tỷ giá

Ngày 24/10, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 179/2012/TT-BTC quy định về việc ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp, áp dụng cho doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam (không áp dụng đối với các tổ chức tín Read more about 4 lưu ý khi doanh nghiệp đánh giá chênh lệch tỷ giá[…]

X