Cập nhật chế độ nghỉ thai sản 2018

Cập nhật chế độ nghỉ thai sản 2018

Với luật bảo hiểm thay đổi dẫn đến điều kiện để hưởng bảo hiểm của người lao động cũng thay đổi theo, và chế độ nghỉ hưởng lương của người mang thai cũng không ngoại lệ. Trong bài viết này, Đại lý thuế Gia Khánh xin được gửi đến các bạn những cập nhật mới nhất về chế độ nghỉ thai sản trong năm 2018 này.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản 2018

  1. Điều kiện

Thông tư 59/2015 của Bô Lao động động thương binh và Xã hội có quy định tại điều 9 như sau:

Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi như sau:

 

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

  1. a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
  2. b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

 

ví dụ 1: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước lúc sinh con được tính trong khoảng tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, giả dụ trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp lúc với thai phải thôi việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở vật chất khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 2: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước lúc sinh con được tính trong khoảng tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, giả dụ chỉ mất khoảng này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc trong khoảng đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi sở hữu thai phải mất việc để dưỡng thai theo chỉ định của hạ tầng khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B thừa hưởng chế độ thai sản theo quy định.

  1. Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:
  2. a) Đối với trường hợp chỉ mang cha tham gia bảo hiểm phường hội thì cha phải đóng bảo hiểm thị trấn hội trong khoảng đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;
  3. b) Đối mang người chồng của người mẹ nhờ sở hữu thai hộ phải đóng bảo hiểm phố hội trong khoảng đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính tới thời điểm nhận con.

Như vậy, thời gian để thừa hưởng chế độ thai sản là đóng 6 tháng bảo hiểm trong 12 tháng trước khi sinh và thời kì được tính cụ thể theo hai ví dụ ở trên mang mốc ngày sinh trước hoặc sau ngày 15 của tháng.

 

  1. Mức chế độ thai sản
  2. a) Mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo hiểm thị trấn hội khiến cho hạ tầng tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo hiểm phường hội của 6 tháng liền kề sắp nhất trước khi thôi việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội ko liên tiếp thì được cùng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi khiến cho tới thời khắc sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi thôi việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Ví dụ 3: Chị C sinh con vào ngày 16/3/2016, với quá trình đóng bảo hiểm phường hội như sau:

– Từ tháng 10/2015 tới tháng 01/2016 (4 tháng) đóng bảo hiểm thị trấn hội có mức lương 5.000.000 đồng/tháng;

– Từ tháng 02/2016 tới tháng 3/2016 (2 tháng) đóng bảo hiểm phường hội có mức lương 6.500.000 đồng/tháng.

Mức bình quân lương thuởng tháng đóng bảo hiểm phường hội của 6 tháng liền kề trước lúc nghỉ việc của chị C được tính như sau:

Mức bình quân lương thuởng tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi mất việc = (5.000.000 x 4) + (6.500.000 x 2) = 5.500.000 (đồng/tháng)

Tương tự, mức bình quân lương bổng tháng đóng bảo hiểm phường hội của 6 tháng liền kề trước khi mất việc để làm cho hạ tầng tính hưởng chế độ thai sản của chị C là 5.500.000 đồng/tháng.

Ví dụ 4: Chị D sinh con ngày 13/5/2017 (thuộc trường hợp lúc mang thai phải thôi việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền), có thời kỳ đóng bảo hiểm phố hội như sau:

– Trong khoảng tháng 5/2014 tới tháng 4/2016 (24 tháng) đóng bảo hiểm phố hội sở hữu mức lương 8.500.000 đồng/tháng;

– Trong khoảng tháng 5/2016 đến tháng 8/2016 (4 tháng) đóng bảo hiểm thị trấn hội sở hữu mức lương 7.000.000 đồng/tháng;

– Trong khoảng tháng 9/2016 đến tháng 4/2017 (8 tháng), nghỉ dưỡng thai, không đóng bảo hiểm phố hội.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước lúc mất việc của chị D được tính như sau:

Mức bình quân lương lậu tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước khi thôi việc = ((7.000.000 x 4) + (8.500.000 x 2))/6= 7.500.000 đồng/tháng

Như vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm phố hội của 6 tháng liền kề trước lúc thôi việc để khiến cho hạ tầng tính hưởng chế độ thai sản của chị D là 7.500.000 đồng/tháng

Như vậy, mức lương để hưởng bảo hiểm sẽ là bình quân của 6 tháng lương gần nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X